Mục đích/ Purpose

Điều khoản sử dụng này được thiết kế với mục đích thiết lập sự thỏa thuận giữa Masami (sau đây gọi là "Chúng tôi") masami.vn (sau đây gọi là "trang web") và bạn khi bạn là người dùng trong trang web. Bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web được liệt kê trong tài liệu. / This Terms of Use is designed for the purpose of establishing an agreement between Masami (hereinafter referred to as "We") masami.vn (hereinafter referred to as "website") and you when you are a user in website. You must adhere to the terms and conditions of use of the website listed in the document.

Đăng ký / Register

Bạn cần đảm bảo tính chính xác của thông tin đăng ký, bao gồm tên, email, số điện thoại và địa chỉ của bạn. Chúng tôi có quyền không cung cấp dịch vụ và không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất (nếu có) trong trường hợp bạn cung cấp thông tin không chính xác. / You need to ensure the accuracy of the registration information, including your name, email, phone number and address. We reserve the right not to provide the service and are not responsible for any losses (if any) in case you provide inaccurate information.

Sau lần giao hàng đầu tiên, Masami sẽ gửi cho bạn Thẻ thành viên trong đó có Mã thẻ, từ lần đặt hàng tiếp theo, bạn chỉ cần nhập Mã thẻ để được hưởng ưu đãi và chiết khấu mua hàng của Masami./ After the first delivery, Masami will send you a Member Card, including Card Code, from the next time you order, you just enter the Card Code to enjoy the discount and purchase discount of Masami.

 

Sử dụng tài khoản / Use account

- Mỗi thành viên chỉ được sở hữu một thẻ thành viên. Trong trường hợp phát hiện thành viên có nhiều tài khoản hoặc sử dụng tài khoản giả mạo với mục đích tiêu cực, chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động của các tài khoản này. / Each member can own only one membership card. In case of detecting members with more than one account or using a fake account with negative intent, we have the right to terminate the operation of these accounts.

- Tài khoản của bạn chỉ dùng để sử dụng các dịch vụ trên trang web. Trong trường hợp phát hiện sửa đổi / phá hoại nội dung kỹ thuật và / hoặc hạ tầng kỹ thuật của trang web, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có). / Your account is only used to use the services on the website. In the event of detection of modifications to / destroying the technical contents and / or technical infrastructure of the website, we have the right to immediately terminate your account and claim damages (if any).

Bảo mật thông tin/ Information security

- Chúng tôi khuyên bạn không nên chia sẻ tài khoản của mình với người khác. Đồng thời, bạn có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập website. Bạn cần thông báo cho chúng tôi để được hỗ trợ trong trường hợp quên thông tin tài khoản hoặc tài khoản của bạn bị truy cập bất hợp pháp. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại, mất mát (nếu có) do không tuân thủ các quy định của chúng tôi. / We recommend that you do not share your account with others. At the same time, you are responsible for keeping the personal information on the device you use to access the website. You will need to notify us for assistance in case you forget your account information or your account is accessed illegally. We do not bear any liability for damages or losses (if any) due to non-compliance with our regulations.

- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin đăng ký của bạn. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho bên thứ ba (trừ trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu). / We are committed to protecting your registration information. This information is only used for internal and customer care purposes. We do not provide information to third parties (except where requested by the authorities).

Giải quyết tranh chấp/ Dispute resolution

Mọi tranh chấp, khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website sẽ được ưu tiên thực hiện theo hình thức thương lượng, hòa giải và / hoặc các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam. / Any dispute or claim arising out of or in connection with the transaction at the Website shall be prioritized in the form of negotiation, conciliation and / or existing legal documents of Vietnam.

Nhưng điều khoản khác / Other provisions

Chúng tôi có quyền thay đổi các tính năng và nội dung của trang web này (bao gồm cả Điều khoản sử dụng này) mà không cần thông báo. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của chúng tôi để nắm bắt những thông điệp từ chúng tôi. / We reserve the right to change the features and content of this website (including this Terms of Use) without notice. Therefore, we encourage you to regularly update the information on our website to capture the messages from us.