An toàn - Sức Khỏe - Môi trường (HSE) là một trong những công việc quan trọng của các doanh nghiệp liên quan đến hóa dầu. Vì vậy, Masami luôn xác định rằng công việc an toàn sức khỏe môi trường được đặt làm nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong các hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam.